20 lat programu Erasmus na naszym uniwersytecie

Fotografia w nagłówku
Fot. Adrian Wykrota
Fot. Adrian Wykrota

Mobilność studentów i pracowników w programie Erasmus rozpoczęła się w Polsce  w 1998 roku. Od samego początku istnienia programu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu bierze aktywny udział w jego realizacji.

Uczestnicy - studenci i pracownicy UAM, korzystają  z projektów mobilnościowych. Są to wyjazdy zagraniczne na studia i staże zawodowe, wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych,  szkolenia, kursy językowe i specjalistyczne  do uczelni i przedsiębiorstw  znajdujących się w 33 krajach programu.

W ciągu 20 lat istnienia Erasmusa, z wyjazdów skorzystało nieomal 15 tys. studentów i pracowników UAM. Dominującą grupę stanowią oczywiście ci pierwsi. Ponad 12,5 tys. mobilności, to wyjazdy na studia i praktyki.

W tym okresie z możliwości wyjazdu skorzystało także ponad 2200 nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych. Wysokość przyznanego dofinansowania w ramach mobilności  studentów  i pracowników wyniosła prawie 19 milionów Euro. Nawiązaliśmy współpracę z 390 zagranicznymi uniwersytetami.

Zdjęcie zbiorowe studentów korzystających z projektu Erasmus na UAM

W tym samym czasie poznański Uniwersytet przyjął prawie 4 tys. studentów zagranicznych. Od kilku lat obserwujemy pozytywny trend stopniowego wyrównania różnicy pomiędzy studentami wyjeżdżającymi, a przyjeżdżającymi na studia.

W ostatnich trzech latach z naszego Uniwersytetu wyjechało 1648 studentów, a w tym samym okresie przyjęliśmy 1268 zagranicznych studentów. Dla porównania – jeszcze w latach 2000-2003 ta dysproporcja była zauważalnie większa: na 927 wyjeżdżających studentów, przypadło 84 przyjeżdżających studentów.

Oznacza to, że obecnie każdego roku z możliwości wyjazdowych korzysta niemal 1000 studentów i pracowników UAM. Przykładowo, w roku akademickim 2015-2016 łącznie w mobilnościach Erasmus+ wzięło udział 965 osób.

Od lat niezmienne pozostają główne kierunki, do których udają się nasi studenci. Do grupy najchętniej wybieranych państw należą: Hiszpania, Niemcy, Włochy, Francja oraz Czechy.

Zdjęcie zbiorowe studentów korzystających z projektu Erasmus

Obecny zakres działania programu Erasmus+ jest bardzo szeroki. Zastąpił on bowiem siedem wcześniejszych unijnych inicjatyw m.in.: „Uczenie się przez całe życie” (Erasmus, Comenius, Grundtvig), Leonardo da Vinci, Erasmus Mundus, Tempus, „Młodzież w działaniu”. Obejmuje on także centralnie zarządzany program Jean Monnet oraz program wsparcia dla inicjatyw sportowych. 

Jednym z kluczowych elementów programu pozostała jednak międzynarodowa mobilność edukacyjna. Dotyczy ona zarówno studentów jak i pracowników uczelni, a także absolwentów. Studenci mogą wyjechać na część studiów lub na praktyki, a pracownicy – w celu prowadzenia zajęć na zagranicznej uczelni lub na szkolenia.

W „klasycznej” formule programu możliwa była wzajemna wymiana z państwami Unii Europejskiej, krajami EOG (Norwegia, Lichtenstein, Islandia) oraz dodatkowo byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii i Turcją. Od roku 2015 mobilność otworzyła się na kraje pozaeuropejskie. W unijnym słowniku te działania są określane jest jako Współpraca z państwami partnerskimi (w odróżnieniu od państw programu, czyli – w uproszczeniu – państw europejskich) i kryją się pod skrótem KA107. Uczelnie mogą zatem ubiegać się o współpracę z m.in. państwami Bałkanów Zachodnich, Azji Centralnej, Azji Południowo-Wschodniej, Ameryki Łacińskiej, Afryki, Karaibów, Pacyfiku, Ameryki Północnej oraz z wybranymi państwami Bliskiego Wschodu, regionem unijnej inicjatywy Partnerstwa Wschodniego i Rosją. W praktyce oznacza, to, że w projekcie mobilności KA107 można uzyskać dofinansowanie na prowadzenie wymiany – zarówno studentów jak i pracowników – z uczelniami z ponad 150 państw partnerskich. Współpraca obejmuje oczywiście zarówno przyjazdy do Polaki jak i wyjazdy do zagranicznych partnerów.

Zdjęcie zbiorowe studentów korzystających z projektu Erasmus

UAM uczestniczy w projekcie KA107 od pierwszej jego edycji. W ramach konkursów wniosków w latach 2015-2018, UAM otrzymał fundusze na realizację nieomal 150 mobilności studentów i pracowników z następującymi krajami: Japonia, Tajwan, Serbia, Mozambik, Senegal, Ukraina, Rosja, Kazachstan, Peru, Izrael, Armenia, Albania, Jordania, Bośnia i Hercegowina, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Kamerun, Indie, Kosowo, Kanada, Serbia, USA, Tajwan, Filipiny, Algieria, Kazachstan, Meksyk, Uzbekistan.

Nauka Ogólnouniwersyteckie