Wersja kontrastowa

Życie Uniwersyteckie - wydanie specjalne nr 3

Spis treści
StatuTy Na NaSzyM uNiWERSytEciE
3 | Statut to fundamentalny dokument w życiu każdej instytucji bądź organizacji. Także na naszym uniwersytecie statuty obowiązywały od dawna. Te pierwsze, przechowywane w bibliotekach lub archiwach, mają wartość historyczną, mogą i powinny być obiektem badań porównawczych historyków prawa lub badaczy historii naszej uczelni.
 
NaSz NoWy Statut
4 | Sprostanie wyzwaniom, jakie stoją przed uniwersytetem, wymaga zaangażowania i pasji ludzi, którzy odważnie podejmują nowe zadania, cieszą się zaufaniem wynikającym z poczucia, że działać będą dla dobra uczelni i jej rozwoju
 
KoNSuLtacjE SPołEczNE W SPRaWiE PRojEKtu Statutu uaM zaKończoNE
10 | W dn.1 lutego br. dobiegły końca konsultacje społeczne ogłoszone przez rektora UAM, prof. Andrzeja Lesickiego, w sprawie projektu nowego statutu UAM.

 

Statut uNiWERSytEtu z PERSPEKtyWy PRaWNiKa

 

11 | W dniu 1 października2018 r. weszła w życie ustawa z dnia20 lipca2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dalej „ustawa”) oraz ustawa z dnia 3 lipca2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zgodnie z nową regulacją z tą chwilą utraciły moc trzy ustawy, stanowiące dotychczas podstawę funkcjonowania sytemu szkolnictwa wyższego i nauki: ustawa z2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawa z2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz ustawa z 2010 r. o zasadach finansowania nauki.
Fotografia okładki
Życie Uniwersyteckie - wydanie specjalne nr 3

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.