Wersja kontrastowa

Prof. Jan Hauke. Jak pandemia zmienia ludzi i edukację?

Prof. Jan Hauke
Prof. Jan Hauke

“Zróżnicowanie postaw społecznych w sferze usług edukacyjnych w czasie pandemii” to projekt zespołu naukowców z Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM nagrodzony w konkursie Rektora UAM. Projekt prowadzi prof. Jan Hauke.

Bezprecedensowe zdarzenia o skali globalnej, związane z pandemią COVID-19, w różnym stopniu wpłynęły na codzienne życie wszystkich ludzi. Jedną ze sfer silnie dotkniętych skutkami zaistniałej sytuacji są szeroko rozumiane usługi edukacyjne. Pandemia COVID-19 przemodelowała zachowania i funkcjonowanie oraz organizację prawie wszystkich instytucji związanych z edukacją, rzutując na życie wielu rodzin. Realizacja procesu edukacyjnego zaczęła przybierać odmienne formy, wymuszając odmienne zachowania różnych grup społecznych biorących udział w szeroko pojętym procesie edukacji. O ile przed pandemią usługi edukacyjne w małym stopniu wykorzystywały metody e-learningowe, to w czasie pandemii stały się one jedynym możliwym narzędziem dydaktycznym. Można przypuszczać, że po wygaszeniu tej pandemii wdrożone rozwiązania staną się trwałym i istotnym elementem edukacji.

Ze względu na postęp technologiczny, globalizację gospodarki i wzrost mobilności społeczeństwa, badanie

obecnej pandemii, w odróżnieniu od poprzednich wymaga nowego spojrzenia na kondycję człowieka i społeczeństwa w odmiennych warunkach. Celem naukowym projektu jest zbadanie zróżnicowania postaw społecznych w sferze usług edukacyjnych w czasie pandemii w powiązaniu z ich zróżnicowaniem przestrzennym. W szczególności w projekcie zajmować się będziemy:

● analizą postaw społecznych (wiedza, ocena, zachowania) studentów wobec zmian funkcjonowania uczelni i sposobów nauczania w czasie pandemii, z uwzględnieniem lokalizacji uczelni w układzie administracyjnym województwa wielkopolskiego,

● analizą społeczno-ekonomicznych zachowań absolwentów studiów wyższych w pandemii, a także próbą rozpoznania zróżnicowania tych zachowań w zależności od miejsca ich aktywności zawodowej, w szczególności związanego z położeniem w obszarach centralnych i peryferyjnych,

● analizą postaw nauczycieli akademickich w czasie pandemii, także w odniesieniu do wielkości ośrodków akademickich i ich lokalizacji,

● analizą postaw uczniów szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych oraz ich 

rodziców w pandemii, a także próbą uchwycenia zróżnicowania przestrzennego tych postaw,

● analizą postaw nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych w czasie pandemii, w różnych ośrodkach administracyjnych.

Znaczenie wyników projektu przejawiać będzie się w poznaniu i wyjaśnieniu zróżnicowania postaw ludzkich oraz próbie oceny trwałości zaobserwowanych zachowań i przewidywanie ich potencjalnego wpływu na dalsze kierunki rozwoju procesów edukacyjnych. Całość badań obejmować będzie różne skale przestrzenne analizy w zależności od realizowanego zadania badawczego np. dychotomia obszary miejskie – wiejskie, obszary centralne i peryferyjne, małe i duże ośrodki administracyjne.

Badania oparte będą o wyniki przeprowadzonych ankiet i wywiadów. Na ich podstawie zamierzamy skonstruować odpowiednią bazę danych i poddać ją szczegółowej analizie statystycznej, w której wykorzystamy zarówno metody statystyki parametrycznej (dla danych wyrażających analizowane cechy ilościowo) jak i nieparametrycznej (dla danych wyrażających analizowane cechy jakościowo). Istotnym (dodatkowym) elementem analizy statystycznej będzie użycie metod analizy przestrzennej celem uwzględnienia efektów oddziaływania sąsiedztwa (autokorelacji przestrzennej), bardzo ważnych w badaniach epidemiologicznych. Rezultaty tak szeroko rozumianej analizy stanowić będą źródło wniosków, które zamierzamy przedstawić w podsumowaniu projektu.

Zespół projektowy tworzą osoby zatrudnione na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w składzie: dr Emilia Bogacka, prof. Jan Hauke (kierownik projektu), prof. Anna Tobolska, dr Justyna Weltrowska.

Zobacz też: Kondycja psychiczna a pandemia

Nauka Wydział Geografii Społ.- Ekonom. i Gosp. Przestrzennej

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.