Wersja kontrastowa

25 lat programu Erasmus+ na UAM

25 lat programu Erasmus+ na UAM
25 lat programu Erasmus+ na UAM
prof. UAM Tomasz Brańka, Sylwia Sujecka

Pandemia tylko na krótki okres wstrzymała międzynarodową wymianę pomiędzy uczelniami, ale teraz mobilności rozwijają się z jeszcze większą siłą. To dowodzi, że międzynarodowa wymiana studentów i pracowników pozostaje jednym z priorytetów uczelni wyższych. Udział w programie daje szansę na zdobywanie nowych doświadczeń, nawiązanie globalnych kontaktów oraz poszerzanie wiedzy i umiejętności. Ponadto przyczynia się do tworzenia bardziej otwartego społeczeństwa, w którym gotowość do rozwiązywania wyzwań jest ceniona bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. 

 

Mobilność od ćwierćwiecza! 

Mobilność studentów i pracowników w programie Erasmus rozpoczęła się w Polsce w 1998 roku. Od samego początku istnienia programu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu bierze aktywny udział w jego realizacji. Uczestnicy – studenci i pracownicy UAM – korzystają z projektów mobilnościowych w pełnym zakresie. Wyjeżdżamy za granicę na studia i staże zawodowe, w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, na szkolenia, kursy językowe i specjalistyczne do uczelni i przedsiębiorstw znajdujących się w „krajach programu”. Kraje programu to nie tylko państwa-członkowie UE, ale również niektóre państwa kandydujące oraz państwa stowarzyszone. W praktyce to 32 państwa: od Albanii po Włochy! 

 

17 tysięcy mobilności i 14 milionów euro 

W ciągu 25 lat istnienia programu z wyjazdów skorzystało ponad 17 tys. studentów i pracowników UAM. Dominującą grupę stanowią oczywiście studenci. Ponad 14 tys. mobilności to wyjazdy studentów na studia i praktyki. W tym okresie z możliwości wyjazdu skorzystało także ponad 2,5 tys. nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych. Dofinansowanie przyznane w ramach mobilności studentów i pracowników wyniosło prawie 14 mln euro. Udało się nawiązać współpracę z ponad czterystoma zagranicznymi uniwersytetami. W tym samym czasie nasz uniwersytet przyjął ponad 5 tys. studentów zagranicznych. Od lat niezmienne pozostają główne kierunki, do których udają się nasi studenci. Do najchętniej wybieranych państw należą: Hiszpania, Niemcy, Włochy, Francja i Czechy. 

 

Kiedy Europa to za mało… 

Od roku 2015 mobilność otworzyła się na kraje pozaeuropejskie. W unijnym słowniku te działania są określane jako „Mobilność do/z krajów trzecich, niestowarzyszonych z programem” (w odróżnieniu od wspomnianych wcześniej „państw programu”, czyli – w uproszczeniu – państw europejskich) i aktualnie kryją się pod skrótem KA171. UAM uczestniczy w tym komponencie od pierwszej jego edycji. W ramach konkursów w latach 2015-2019 UAM otrzymał ponad milion euro dofinansowania, dzięki czemu udało się zrealizować prawie 400 mobilności z 77 uczelniami partnerskimi, między innymi z Japonii, Tajwanu, Serbii, Mozambiku, Senegalu, Ukrainy, Kazachstanu, Peru, Izraela, Armenii, Albanii, Jordanii, Bośni i Hercegowiny, Białorusi, Kamerunu, Indii, Kosowa, Kanady, Serbii, USA,  

Tajwanu, Filipin, Algierii, Kazachstanu, Meksyku, Uzbekistanu. 

 

…a semestr to za długo 

Dla wielu studentów wyjazd na cały semestr może być wyzwaniem. Dlatego Unia Europejska przygotowała specjalną ofertę wyjazdów krótkoterminowych, aby umożliwić każdemu studentowi skorzystanie z międzynarodowej wymiany i wzbogacenie doświadczenia. 

 

Dwa lata temu pojawiły się nowe możliwości w programie. W ramach Erasmus+ można od tego czasu wyjeżdżać również na mobilności krótkoterminowe, które trwają od 5 do 30 dni. Szczególnie interesująca jest oferta nazwana Blended Intensive Programme (BIP). BIP to krótki program edukacyjny (lub szkoleniowy), który łączy w sobie elementy online z intensywnym nauczaniem stacjonarnym i powstaje w partnerstwie przynajmniej trzech uczelni. Inaczej mówiąc: studenci uczestniczą w komponencie wirtualnym, pracując online ze studentami z innych uczelni, a następnie spotykając się – najczęściej na tydzień – już stacjonarnie. 

Dotychczas na UAM w ramach Erasmus+ zorganizowano osiem takich BIP-ów, między innymi na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej, Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydziale Matematyki i Informatyki oraz Wydziale Biologii. 

 

W Erasmusie+ jesteśmy mistrzami! 

Rok 2023 jest rekordowy, jeśli chodzi o wysokość przyznanego dofinansowania. W ramach podpisanej umowy na mobilność studentów i pracowników UAM otrzymał ponad 2 mln euro, co przekłada się na możliwość przyznania stypendiów na wyjazdy długoterminowe na studia i praktyki dla ponad 500 studentów i wyjazdy szkoleniowe dla ponad 100 pracowników. Dodatkowo, w ramach umowy z krajami niestowarzyszonymi, dofinansowanie wyniosło ponad 300 tys. euro i było jednym z wyższych w Polsce. W ramach tych środków możliwa będzie mobilność ponad 100 osób, studentów i pracowników z i do krajów pozaeuropejskich. 

 

UAM od kilku lat aktywnie angażuje się także w proces integracji systemów informatycznych w ramach projektu Erasmus Without Paper. Projekt EWP ma na celu stworzenie platformy do elektronicznego przekazywania danych o mobilnościach w ramach programu Erasmus+. Dodatkowym jego celem jest zmniejszenie obciążenia administracyjnego pracowników uczelni. Przyznająca wyróżnienie „EWP Champions” Komisja Europejska uznała, że UAM może służyć za przykład na poziomie UE i być wskazywany jako lider zmian i inspiracji dla innych. UAM jest jedną z dwóch polskich uczelni, które mogą się pochwalić otrzymaniem tytułu Mistrza EWP. 

 

W tym roku udało się także pozyskać dodatkowe fundusze na zorganizowanie 1st AMU Staff Week for Ukraine “A step towards strategic collaboration”. Przez tydzień goście z 26 ukraińskich uczelni uczestniczyli między innymi w spotkaniach i sesjach informacyjnych poświęconych możliwości wzajemnej współpracy w ramach programu Erasmus. 

 

Organizacja i zarządzanie tak wielozadaniowym projektem wymaga zaangażowania sporego grona osób. Zadania związane ze wspieraniem projektu są w strukturze organizacyjnej UAM rozłożone pomiędzy wydziałowych koordynatorów i administratorów programu, koordynatora instytucjonalnego, pracowników Sekcji Finansowej, Centrum Informatycznego i Sekcji Programu Erasmus+ będącej częścią Centrum Wsparcia Współpracy Międzynarodowej.  

 

prof. UAM Tomasz Brańka – uczelniany koordynator Programu Erasmus+ 

Sylwia Sujecka – kierownik Sekcji Programu Erasmus+ i Programów Specjalnych 

 

 

 

Nauka Ogólnouniwersyteckie

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.