Wersja kontrastowa

Odznaka honorowa za Zasługi dla Wynalazczości

Trzech profesorów, ściśle związanych Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zostało odznaczonych Odznaką Honorową za Zasługi dla Wynalazczości.

Prof. Jacek Guliński, prof. Hieronim Maciejewski oraz prof. Stanisław Sołtysiński to trzej wybitni naukowcy UAM, którzy zostali honorowo odznaczeni za zasługi w dziedzinie ochrony własności przemysłowej i rozwijanie innowacyjności w Polsce. Wyróżnienie to zostało nadane za zasługi w dziedzinie ochrony własności przemysłowej i rozwijanie innowacyjności w Polsce. Uroczyste wręczenie odznak „Za Zasługi dla Wynalazczości” odbyło się na Zamku Królewskim w Warszawie, 26 listopada, w ramach obchodów jubileuszu 100-lecia Urzędu Patentowego i systemu ochrony własności przemysłowej w Polsce.

 

Sylwetki nagrodzonych:

 

Prof. UAM dr hab. Jacek Guliński – dyrektor Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, chemik, wykładowca akademicki. Specjalizuje się w chemii krzemoorganicznej oraz zagadnieniach związanych z transferem innowacji i technologii, polityką innowacyjną, relacjami nauki z gospodarką oraz komercjalizacją wyników prac badawczych. Autor i współautor wielu monografii, publikacji naukowych, patentów oraz zgłoszeń patentowych.

 

Profesor Wydziału Chemii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 1973 otrzymał tytuł mgr chemii (Wydział Chemii UAM), w 1983 r. uzyskał stopień doktora nauk chemicznych (Wydział Chemii UAM), a w 1996 r. stopień doktora habilitowanego. W latach 1999-2005 pełnił funkcję Prezesa  Zarządu Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, a w latach 2004-2008 Kierownika Uczelnianego Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM. Od września 2008 do stycznia 2012 roku był Prorektorem UAM ds. programów europejskich i współpracy z gospodarką w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2012 – 2014 jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odpowiedzialny był m.in. za politykę rozwoju i innowacyjności, a także sprawy związane ze współpracą nauki z gospodarką oraz programowaniem funduszy europejskich w perspektywie 2014- 2020. Od stycznia 2015 pełni funkcję Prezesa Zarządu Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Dyrektora Poznańskiego Parku Naukowo- Technologicznego. Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

 

Prof. dr hab. Hieronim Maciejewski – Profesor Maciejewski jest chemikiem, profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu i zajmuje się m.in. technologiami otrzymywania związków krzemoorganicznych, syntezą i modyfikacją polimerów nieorganicznych, katalizą procesów hydrosililowania. Jest autorem lub współautorem 140 publikacji w specjalistycznych czasopismach polskich i zagranicznych oraz był lub jest kierownikiem lub główny wykonawcą 29 projektów badawczych. Jego badania są wykorzystywane w przemyśle – jest autorem 70 patentów i zgłoszeń patentowych. Jest wiceprezesem Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz zastępcą dyrektora Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

 

Prof. dr hab. Stanisław Sołtysiński - W 1961 ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kształcił się w London School of Economics oraz na nowojorskim Columbia University. Na UAM uzyskiwał stopnie naukowe doktora (1965) i doktora habilitowanego (1970). Przez szereg lat związany zawodowo z tą uczelnią. Uzyskał tytuły naukowe: profesora nadzwyczajnego w 1979 oraz profesora zwyczajnego w 1988. Pełnił także funkcję dziekana macierzystego wydziału. Był również wykładowcą University of Pennsylvania Law School oraz Kolegium Europejskiego w Brugii. Prowadzi praktykę w zawodzie radcy prawnego, od 1991 jako partner w ramach kancelarii prawniczej Sołtysiński Kawecki & Szlęzak. Obejmował także szereg funkcji w radach nadzorczych (m.in. przewodniczącego RN Banku Handlowego i Agory). Związany również z międzynarodowym arbitrażem gospodarczym, został członkiem m.in. Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego. Zasiadał również w Radzie Legislacyjnej, kierował w ramach komisji kodyfikacyjnej podkomisją, która opracowała projekt uchwalonego w 2000 kodeksu spółek handlowych. Jest też m.in. członkiem rady konsultacyjnej Konfederacji Lewiatan oraz członkiem krajowym korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności. Jest autorem publikacji naukowych z zakresu prawa handlowego i wynalazczego, m.in. współautorem czterotomowego komentarza do kodeksu spółek handlowych wydawanego przez C.H. Beck. W 2017 został członkiem Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej.

Nauka Ogólnouniwersyteckie

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.