Wersja kontrastowa

Przyznano Stypendia Naukowe Fundacji UAM

Stypendia UAM PPNT Fot. Adrian Wykrota
Stypendia UAM PPNT Fot. Adrian Wykrota

W Poznańskim Parku Naukowo Technologicznym wręczone zostały stypendia dla doktorantów UAM. To kolejna edycja wyróżnień. W tym roku na stypendia PPNT przyznano 165 tysięcy złotych, a na liście stypendystów znalazło się 11 młodych naukowców.

Liczba złożonych wniosków sięgnęła 150. O stypendium ubiegali się reprezentanci 14 wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  Każdy z laureatów będzie otrzymywał w roku akademickim 2019/2010 1500 złotych miesięcznie. To już 12. edycja programu Stypendia Naukowe Fundacji UAM dla Doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2008 roku PPNT Fundacji UAM wsparł już ponad 170 młodych naukowców na łączną kwotę prawie 2.500.000 zł

Stypendia PPNT

 

Oto oni i tematy ich prac:

 

Alicja Laska, Wydział Biologii – „Kompromisy ewolucyjne w kontekście specjalizacji i dyspersji u roślinożernych roztoczy”

W pracy doktorskiej poszukuje odpowiedzi na pytania dotyczące kosztów i zysków wynikających z adaptacji żywicielskiej i dyspersji u obligatoryjnie roślinożernych organizmów. Skuteczność dyspersji zależy od tego, czy osobniki przemieszczające się ostatecznie znajdą się w sprzyjającym im środowisku. Dla organizmów roślinożernych oznacza to odpowiednie gatunki roślin żywicielskich. Generaliści są przystosowani do eksploatacji wielu gatunków roślin żywicielskich, przez co mają większą szansę na znalezienie odpowiedniego środowiska. Skuteczność dyspersji specjalistów jest natomiast zależna od występowania na danym terenie konkretnego gatunku rośliny żywicielskiej. Z drugiej strony, specjaliści na odpowiednim dla nich żywicielu osiągają wyższe dostosowanie w porównaniu z generalistami zasiedlających tę samą roślinę. Takie ograniczenia (kompromisy ewolucyjne) są wszechobecne w przyrodzie, a ich zrozumienie, jest niezbędne do wyjaśniania ewolucji cech historii życiowych.

 

Kinga Stefanowska, Wydział Chemii – „Synteza i charakterystyka nienasyconych poliedrycznych silseskwioksanów  i sferokrzemianów na drodze przemian katalitycznych”

 

Nienasycone poliedryczne silseskwioksany oraz sferokrzemiany stanowią grupę związków krzemu, która zyskuje w ostatnim czasie coraz większe zainteresowanie świata nauki. Charakteryzują się one dużą reaktywnością ze względu na obecność w ich strukturze zarówno nienasyconego wiązania/wiązań podwójnych jak i reaktywnych grup funkcyjnych. Dzięki czemu możliwa jest ich dalsza modyfikacja. Najbardziej optymalną metodą ich syntezy jest reakcja hydrosililowania wiązań potrójnych (C≡C). Proces ten zachodzi jednak najczęściej w obecności toksycznych rozpuszczalników.

Celem rozprawy doktorskiej jest opracowanie metod syntezy nowych nienasyconych pochodnych silseskwioksanów na drodze reakcji hydrosililowania wiązań potrójnych C-C w cząsteczkach alkinów oraz 1,3-butadiynów oraz ich dalsza modyfikacja na drodze reakcji sprzęgania. Ponadto, założono opracowanie zrównoważonych i zielonych procesów hydrosililowania alkinów silseskwioksanami prowadzonych w nadkrytycznym CO2.

 

Beata Koper, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej – „Sublingualis. Problemy i poetyki dyskursu medycznego w literaturze polskiej po roku 1989”

 

Celem rozprawy jest analiza wybranych problemów dyskursu medycznego w literaturze polskiej po 1989 r. Projekt ma charakter eksploracyjny i próbuje pokazać, w jaki sposób literatura reaguje na przemiany modernizacyjne charakterystyczne dla późnej nowoczesności. Wywód doktorski uporządkowany jest według trzech głównych zagadnień: medykalizacji, demedykalizacji i metaforyzacji tematów medycznych w literaturze. Postrzeganie zjawisk uważanych dotąd za niemedyczne w kategoriach medycznych jest następstwem przemian kulturowych, społecznych i ekonomicznych, które doprowadziły do powstania społeczeństwa ponowoczesnego. Autorka stawia pytania o literackie interwencje i wpływ literackich obrazów na społeczne wyobrażenia o danej chorobie, czy miejscu. Dopełnieniem rozważań jest postrzeganie motywów medycznych w kategoriach metafory. W części interpretacyjnej zajmuję się m.in. "Zapiskami z nocnych dyżurów" Jacka Baczaka, "Domino" Anny Nasiłowskiej, "Jak pokochać centra handlowe" Natalii Fiedorczuk.

 

Michalina Wilkowska, Wydział Fizyki – „Badania strukturalne wpływu wybranych surfaktantów na właściwości amyloidogenne różnych form peptydu beta”

 

W związku z realnym zjawiskiem starzenia się społeczeństwa i tym samym lawinowo rosnącej liczby osób cierpiących z powodu chorób neurodegeneracyjnych, w 2006 roku powstała Deklaracja o Uczynieniu Choroby Alzheimera Priorytetem Polityki Zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej. Mimo intensywnych badań nad patogenezą tych chorób wiedza w tym zakresie jest fragmentaryczna, stosowane leczenie jest tylko objawowe, a jego skuteczność daleka od pożądanej. Zważywszy na ogromne znaczenie badań w zakresie chorób neurodegeneracyjnych m.in. choroby Alzheimera w rozprawie podjęto się tematyki, której celem jest zbadanie wpływu wybranych surfaktantów na właściwości amyloidogenne rożnych form peptydu amyloidowego β, za pomocą specjalistycznych technik biofizycznych (TEM, SEM, AFM, UV-VIS, fluorescencja, SAXS, FTIR, CD...). Uzyskane wyniki będą miały znaczący wpływ na lepsze zrozumienie dynamiki procesów agregacji oraz pozwolą na doskonalenie metod terapeutycznych chorób neurodegeneracyjnych.

Stypendia PPNT

 

Anna Kuleszewicz, Wydział Historyczny – „Szkolnictwo polskie na Białorusi w latach 1991 – 2016”

 

Rozpad ZSRR i powstanie niepodległych republik postradzieckich zapoczątkowały nowy etap w historii. Dla kilkusettysięcznej społeczności polskiej na Białorusi zwiastowało to nowe szanse na rozwój polskiego szkolnictwa. Niebawem jednak pojawiły się nowe problemy–dalsze przemiany społeczno-polityczne sprawiły, że warunki prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej stały się niekorzystne, a sama działalność utrudniana poprzez dyrektywy prawne i represje. Mimo wszystko, od lat 90. działają na Białorusi dwie państwowe szkoły z polskim językiem nauczania, Stowarzyszenie „Polska Macierz Szkolna” oraz szereg polskich szkół społecznych. Celem pracy jest ustalenie stanu faktycznego oraz sytuacji prawnej polskich instytucji oświatowych na Białorusi, analiza procesu ich powstania i rozwoju, zbadanie stanu faktycznego mniejszości polskiej oraz stanu języka polskiego, zbadanie losów osób związanych z polską oświatą na Białorusi oraz relacji polskich szkół z organami władzy na Białorusi i w Polsce.

 

Sebastian Kendzierski, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych – „Wpływ parametryzacji i rozdzielczości modelu WRF na jakość symulacji oraz możliwości korekty krótkoterminowych prognoz pogody dla Polski”

 

Celem rozprawy jest określenie najlepszej konfiguracji modelu WRF pod kątem jego sprawdzalności oraz poprawa krótkoterminowych prognoz pogody nad obszarem Polski. Postawiona hipoteza rozprawy doktorskiej brzmi następująco: Dobór odpowiedniej konfiguracji modelu WRF oraz rozmiar siatki obliczeniowej wpływa na jakość krótkoterminowych prognoz pogody.

 

Kinga Adamczewska, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa – „Rola mediów we współczesnych modelach przepływu informacji politycznej”

 

Problem badawczy dotyczy identyfikacji i charakterystyki roli mediów w procesie przepływu informacji pomiędzy podmiotami komunikowania politycznego. Grunt teoretyczny stanowią: (1) tradycja cybernetyczna, definiująca proces komunikowania jako transmisję, (2) teoria komunikowania politycznego, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji mediów w relacji media – aktorzy polityczni – obywatele oraz (3) koncepcja interaktywności, jako baza dla nowych wzorów przepływu informacji. Celem pracy jest identyfikacja i definicja roli, jaką media pełnią w procesie przepływu informacji o charakterze politycznym. W szczególności celami projektu są: (1) charakterystyka formy i dynamiki aktywności trzech podmiotów komunikowania politycznego; (2) wskazanie relacji zachodzących pomiędzy uczestnikami komunikowania politycznego; (3) identyfikacja wzorów i modelu przepływu informacji; (4) propozycja nowego podejścia metodologicznego w badaniach nad przepływem informacji w procesie komunikowania politycznego.

 

Maciej Behnke, Wydział Nauk Społecznych – „Psychofizjologiczny model wyzwania  i zagrożenia w esporcie”

 

Celem projektu jest stworzenie psychofizjologicznego modelu opisującego zjawiska motywacyjne i afektywne oraz ich następstwa fizjologiczne i behawioralne w trakcie występów e-sportowych. Tło teoretyczne zostało oparte na modelach opisujących zjawiska motywacyjno-fizjologiczne (Blascovich, 2008) oraz zjawiska afektywne (Gable, Harmon-Jones, 2010), a w badaniach przetestowany zostanie model czynników, które usprawniają skuteczne działania związane z e-sportem, z uwzględnieniem czynników mediujących np.  fizjologicznych. Ponadto opierając się na wstępnych badaniach, do modelu zostanie wprowadzona aktywność motoryczna nóg, w celu rozszerzenia behawioralnych metod regulacji emocji.

 

Łukasz Piątkowski, Wydział Neofilologii – „Kookurencja, wzorce syntagmatyczne i prezentacja leksykograficzna zwrotów werbo-nominalnych w porównaniu niemiecko-polskim.”

 

Dysertacja ma na celu analizę użycia niemieckich zwrotów werbo-nominalnych i ich polskich odpowiedników na podstawie Niemieckiego Korpusu Referencyjnego DeReKo oraz Narodowego Korpusu Języka Polskiego NKJP. Pytania badawcze to:

- z jakimi jednostkami leksykalnymi współwystępują zwroty werbo-nominalne w języku niemieckim i polskim (analiza kookurencji),

- w jaki sposób zwroty werbo-nominalne zostają zintegrowane w strukturze zdania (na podstawie list kookurencji utworzone zostają wzorce syntagmatyczne),

- w jaki sposób zwroty werbo-nominalne są przedstawiane w słownikach dwujęzycznych (analiza haseł słownikowych),

- w jaki sposób analiza może pomóc w udoskonalaniu słowników jedno i dwujęzycznych.

Wyniki badań mogą stanowić pomoc dla leksykografów i terminologów (aktualizacja i rozszerzenie słowników), nauczycieli i uczących się języka niemieckiego/polskiego (ukazanie potencjału pracy z korpusem; wykorzystanie wyników), tłumaczy ustnych i pisemnych.

 

Tymoteusz Mądry, Wydział Prawa i Administracji – „System aktów planowania przestrzennego i jego wpływ na kształtowanie przestrzeni ze szczególnym uwzględnieniem miast na prawach powiatu. Postulaty de lege lata i de lege ferenda.”

 

Przygotowywana rozprawa doktorska skupia się na problematyce planowania i zagospodarowania przestrzennego. Problematyka ta ma doniosłe znaczenie zarówno z punktu widzenia działalności organów władzy publicznej jak i społeczeństwa oraz indywidualnych obywateli. Szczególne uwzględnienie miast na prawach powiatu w treści  dysertacji podyktowane jest faktem, że to właśnie duże miasta są jednostkami, w których szczególnie dostrzegalne są problemy w zakresie planowania przestrzennego.

Podstawowym celem rozprawy jest poddanie szczegółowej analizie uregulowań kształtujących system aktów planowania przestrzennego, a także wskazanie problemów w zakresie tych regulacji zarówno w warstwie normatywnej jak i stosowania przepisów zarówno przez organy administracji jak i sądy administracyjne i powszechne.

Przeprowadzona analiza ma także pozwolić na zaproponowanie rozwiązań  mających spowodować pozytywne zmiany w systemie aktów planistycznych oraz rozwiązanie zidentyfikowanych obszarów problemowych.

 

Agnieszka Nymś-Górna, Wydział Studiów Edukacyjnych – „Więźniowie z niepełnosprawnością ruchową w zakładach karnych”

 

W swojej pracy skupiam się na osobach z niepełnosprawnością ruchową, które odbywają karę pozbawienia wolności. Funkcjonariusze Służby Więziennej staja przed wyzywaniem znalezienia konsensusu pomiędzy resocjalizacją, leczeniem i rehabilitacją. Celem badań jest opis stanu przygotowania polskiego więziennictwa do przyjęcia tej kategorii skazanych oraz określenie modelu pracy penitencjarnej z mężczyznami z niepełnosprawnością ruchową. Cel zostanie osiągnięty poddając analizie zastany stan rzeczy w więzieniach z perspektywy personelu więziennego i samych skazanych. Przy wykorzystaniu metody sondażu diagnostycznego, analizy dokumentów oraz obserwacji, możliwe staje się zdiagnozowanie przygotowania systemu polskiego więziennictwa do przyjmowania skazanych z niepełnosprawnością ruchową, poznanie szerszego spektrum działań kierowanych do tych osadzonych, a także dostrzeżenie ich rzeczywistych problemów. Finalne wnioski służą opracowaniu wskazówek do pracy z tą specyficzną grupą osadzonych.

Czytaj też: Przyznano stypendia dla najlepszych doktorantów UAM

 

Nauka Ogólnouniwersyteckie

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.